RegPortal spørsmål og svar

I januar 2021 gikk Filmkraft over til nytt søknadssystem, Regportal.

Har du spørsmål om søknadssystemet kan du ta kontakt med oss på post@filmkraft.no. Merk epost med Regportal.

Filmkraft jobber kontinuerlig for å bli bedre og skape forutsigbare rammer for bransjen i vår region. Regelverket vårt gjennomgås og revideres i desember hvert år, men grunnet tilbakemeldinger fra søkere, samt at verden står overfor store økonomiske utfordringer, ser vi behov for å endre rutinene for saksbehandling knyttet til søknader under punkt 4.8 i regelverket («Faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement»).

 Endringene blir som følger:

 

 1. Vi åpner for at det kan søkes med kun budsjett, men søker oppfordres likevel til fortsatt å sende inn bestillingsbekreftelser/kvitteringer dersom de allerede har dette ved søknadstidspunkt. Det vil da være mulig å få tilskudd kun basert på budsjett. Dersom kvitteringer ikke foreligger ved søknadstidspunkt, må disse sendes inn sammen med sluttrapport. Dersom det blir et mindreforbruk, må søker tilbakebetale det overskytende.
 2. Vi åpner opp for at man kan søke om reisetilskudd for å delta på festival uten at man har fått invitasjon fra festivalen eller er tatt ut med film, så fremt man kan vise til at man skal ha relevante møter under festivalen. Da må det foreligge a) en konkret møteplan med navn på de man skal ha møte med, samt en kort redegjørelse for formålet med møtet og b) man må minimum ta med festivalakkreditering i budsjettet.
 3. Merk at navnet på tilskuddsordningen er endret i RegPortal slik at det samsvarer med navnet i regelverket under punkt 4.8.
 4. Grunnet generell prisøkning og svak krone, åpner vi i større grad enn tidligere for at det kan søkes med høyere søknadssum enn de nåværende makssatsene oppgitt i regelverket. En evt. forhøyet søknadssum må fremdeles begrunnes i søknaden.

KONSULENTENS VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

 • visjon og intensjon; hva vil man med filmen?
 • fortellerkraft; hvordan blir publikum engasjert, underholdt og begeistret?
 • kulturell verdi; hvordan skildres og fortolkes prosjektet kulturen og det samfunnet vi lever i, og hvordan bearbeider prosjektet kulturelle fenomener, historiske begivenheter og sosiale konflikter?
 • kunstnerisk kvalitet; hvilke kunstneriske kvaliteter har denne produksjonen?
 • audio/visuelle ambisjoner; hvilke audio/visuelle ambisjoner har prosjektet?
 • bredde og mangfold; hva skapes? Hvem skaper? Og hvem skapes det for? bredde i stemmer og perspektiver.
 • relevans; byr fortellingen på problemstillinger, skildringer av karakterer som oppleves autentiske, nærværende og troverdige?
 • Tematikk og motivasjon; hva er filmens motiv og motivasjon? Beskrives prosjektets dramaturgi?
 • etterlevelse av strategiplan
 • spesifikke kommentarer på de vedlagte dokumentene i søknaden

Konsulentene sammenfatter en innstilling for behandling i VIM.

RÅDGIVERS VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

 • Kulturtest (3 av 4)
 • tidligere meritter for de involverte
 • bredde, mangfold og kjønnsbalanse
 • grønt perspektiv
 • regional spend i fasen det søkes om
 • finansieringsplan og budsjett/kalkyle, evt avkorting
 • gjennomføringsevne; økonomi, faglig, praktisk
 • for talenter: bredde i stemmer og perspektiver
 • distribusjon- og lanseringsplan
 • etterlevelse av strategiplan
 • spesifikke kommentarer på de vedlagte dokumentene i søknaden

Bransjerådgiver sammenfatter en innstilling for behandling i VIM.

VIM = Vedtaks- og innstillingsmøte

Søknader om tilskudd til utvikling, produksjon og spill vurderes av konsulenter og produksjonsrådgiver (eventuelt talentrådgiver), som innstiller til behandling i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM). Tilskudd til og med kr 300 000 vedtas deretter av daglig leder. Tilskudd over kr 300 000 vedtas av Filmkrafts styre etter innstilling fra daglig leder.

 

SAMLET VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE I VIM:

 • etterlevelse av strategiplan
 • prosjektets realisme og kunstneriske ambisjon
 • helhetlig regional balanse
 • næring og bransjebygging
 • kommersialitet og aktualitet
 • samlet portefølje hos søker

For å starte å bruke Regportal må du logge deg inn med Min ID. Deretter kan du knytte din personlige profil til ditt selskap. Dette kan ta litt tid da informasjon du oppgir om selskapet må sjekkes av filmsenteret opp mot Brønnøysundsregisteret. Vær derfor ute i god til før fristen med å opprette din bruker.

Vi opererer med to nivå av nummerering:

 1. Alle søknader får sitt eget saksnummer.
 2. På utvikling og produksjon kan vi knytte sammen flere søknader i ett prosjekt, f.eks en film. Da vil prosjektet få sitt eget prosjektnummer.
  Til et prosjekt kan det så være knyttet inn flere saker (utvikling 1 og 2 og produksjon osv.)

Det er søker som i søknadsskjema for utvikling og produksjon som selv velger et eksisterende prosjekt eller oppretter et nytt.

Noen av våre ordninger har tak på hvor mye du kan søke om er avhengig av hvilken støtteordning du søker på. Utvikling av manus/dokumentarprosjekt av forfatter/dokumentarist uten produsent: 100.000 kr for lange formater og 50.000 kr for korte formater.

Festivalpåmelding: 20.000 kr

Egen faglig utvikling: For reiser i Norge kan det søkes inntil kr 6 000 pr fagarbeider, reiser i Europa inntil kr 12 000. Utenfor Europa inntil kr 20 000.

STARTSTIPEND: kr 25 000 – 75 000

Filmkulturelle tiltak: kr 100 000

AV-tilskudd uten styrebehandling kr 300 000

Øvrige tilskuddsordninger er det ingen formelle tak på, men ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å høre mer om dette.

Dette er avhengig av hvilken støtteordning du søker på. Personlige stipend og egen faglig utvikling kan søkes av personer mens de resterende ordningene må søkes av et selskap (et produksjonsselskap kan også søke tilskudd til reise på vegne av flere fagfunksjoner i en samlet søknad). Husk å sjekke om søknadsordningen krever en spesiell næringskode. Se regelverket for mer informasjon.

For utvikling av fiksjonsmanus eller treatment/research for dokumentar er det ikke nødvendig å ha med seg produsent for å søke.

Når du har anmodet om utbetaling og levert materialet beskrevet i tilskuddsbrevet og dette er godkjent i RegPortal vil støtten bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt. Husk at du må dokumentere riktig kontonummer i RegPortal før støtten kan utbetales.

Filmkraft gjennomgår hver innsendte søknad og vurderer den etter en rekke kriterier, både formelle, praktiske og kunstneriske. Søknaden vil også bli vurdert opp imot de andre søknadene. Søknader til og med kr 300 000 vedtas av Filmkrafts administrasjon. Søknader over kr 300 000vedtas av Filmkrafts styre, som består av to politikere og tre bransjerepresentanter.

Alle som søker støtte fra Filmkraft må sette seg inn i de gjeldene forskriftene før søknad sendes. Forskriftene viser hvilke regler og rutiner som gjelder for den aktuelle søknaden og hvilken rapportering vi vil kreve av deg dersom du får innvilget støtten. Du kan lese mer om hvorfor forskriftene er viktige og hvordan vi som filmsenter forholder oss til dem HER. 

Det betyr det at den ikke oppfyller kravene i regelverket. Les vårt regelverk på våre nettsider.

Det være av flere grunner, for eksempel at søknaden ikke oppnådde høy nok kvalitet, enten formelt eller kunstnerisk, men det kan også være fordi Filmkrafts midler er begrensede.

Fra 01.01.2024 fikk alle filmsentre i Norge mandat til å støtte også produksjon av lange formater.

Det du skriver her vil bli synlig i offentliggjøringen av våre tildelinger. Merk: dette er din logline som skal forklare utad hva ditt prosjekt handler om.

Et produsentnotat skal inneholde produsentens visjon, motivasjon og planer for prosjektet, samt egenvurdering av prosjektets gjennomførbarhet både i forhold til økonomi og fremdriftsplan. Husk at notatet også må dateres og ha en tydelig forfatter/avsender.

Et reginotat skal inneholde regissørens visjon, motivasjon og kunstneriske mål for prosjektet. Notatet skal også forklare hvordan prosjektet planlegges gjennomført med tanke på skuespillervalg, karakterutvikling, visuell gjennomføring og stil. Legg gjerne ved moodboard eller inspirasjonsbilder. Reginotatet skal være skrevet av regissøren selv og dateres.

NFIs kontoplan må benyttes i budsjettet og NFIs Kalkyleskjema er en ferdig mal som gjerne kan benyttes. Denne kan du laste ned gratis fra deres hjemmesider. Det ligger også link til skjemaet i RegPortal. Merk at budsjettet skal være uten merverdiavgift.

Alle realistiske kostnader som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet skal inkluderes i budsjettet ditt, også de kostnadene som overstiger eventuelle beløpsgrenser i søknadsordningen. Dette kan inkluderer alt fra audiovisuelle fagfunksjoner, leie av utstyr og utgifter som for eksempel bo, catering, reise og lignende for den fasen du søker midler til.

En likviditetsplan skal vise oss at prosjektet har beregnet hvordan kostnader og inntekter skal fordeles gjennom prosjektfasen.

En rettighetsavtale skal inneholde informasjon om hvem som er skaper av åndsverket/idéen og hvem som har kjøpt hvilke rettigheter, til hvilken sum, hvilket bruk og i hvilken periode. Dersom rettighetsperioden vil utløpe eller er i risiko for å utløpe under prosjektets gjennomføring må rettighetshaver ha første rett på forlengelse.

En opsjonsavtale må inneholde informasjon om hvem som er skaper av åndsverket/idéen og hvem som har kjøpt hvilke opsjoner, til hvilken sum, hvilket bruk og i hvilken periode. Dersom opsjonsperioden vil utløpe eller er i risiko for å utløpe under prosjektets gjennomføring må opsjonsholder ha første rett på forlengelse.

Det holder at du erklærer at du eier rettighetene i RegPortal så lenge orginalverket er ditt.

En avtale om samproduksjon må som et minimum inneholde produsentenes planer for samarbeid, fordeling av arbeid og eierskap samt hvordan eventuelle budsjettoverskridelser og tvister løses.

Hva stipendet ble benyttet til og personlig utbytte av stipendet samt et enkelt regnskap.

Det avhenger av hvilken type faglig utvikling du har søkt om. For eksempel:

Festivaldeltakelse

Hvordan ble du og filmen mottatt:

Hvordan var opplegget rundt visning av din film:

Hvordan var din opplevelse av festivalen og behandling av deg som filmskaper:

Antall publikummere på visning av filmen din (ca.):

Ble dine forventninger innfridd?

Hva fungerte bra/dårlig:

Konkrete resultater av deltakelsen:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer:

Vil du anbefale festivalen til andre?

 

Deltakelse på kurs, seminar, workshop

Navn på arrangement:

Målgruppe:

Antall deltakere:

Kursholdere:

Ble dine forventninger innfridd?:

Hva fungerte bra/dårlig:

Vil du anbefale dette til andre?:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer

 

Deltakelse på finansieringsforum/marked

Hva var din ambisjon for reisen:

Forhåndsbookede møter:

Gav reisen noe til ditt prosjekt/selskap:

Hva fungerte bra/dårlig:

Vil du anbefale dette til andre?:

Hvordan var det lagt opp ifht nettverking/møter:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer:

Ut året 2021 vil det være mulig å søke støtte til å dekke kostnader i forbindelse med produksjon av pitch. Les mer om dette HER. 

I hvert tilsagnsbrev fra Filmkraft vil det fremkomme flere frister for rapportering av prosjektet. Disse er det søkers ansvar å opprettholde, på lik linje med at filmsenteret må opprettholde sine frister for behandling. Dersom du ser at du ikke vil rekke en oppsatt frist er det svært viktig at du gir oss skriftlig beskjed om dette før fristen løper ut. Oppgi begrunnelse for utsettelsen og ønsket ny frist. Da vil Filmkraft ha mulighet til å utvide fristen.

Dersom du ikke holder frister eller søker om utsettelse av disse vil Filmkraft gjøre en vurdering på om resterende støtte skal holdes tilbake og eventuelt også om allerede utbetalt støtte skal kreves tilbakebetales. Les mer i vårt regelverk, paragraf 6.3

Søknader om vesentlige avvik eller forlengede frister må komme før løpende frist utløper, og begrunnes. I den grad søknader om vesentlig avvik eller forlengede fristers kommer for sent eller ikke er begrunnet, påvirker det vår samlede vurdering av kapasitet og gjennomføringsevne i fremtidige saker.

Hovedregel er at markedsstrategi, distribusjonsplan og kostnader knyttet til lansering og distribusjon skal inkluderes i produksjonssøknad og følges opp som et ledd i produksjonsfasen.

En synopsis er et kort sammendrag av fortellingen i filmen, vanligvis en til to sider lang for en kortfilm. Lengre formater har ofte flere sider. Formålet med synopsisen er å gi en generell oversikt over handlingen, karakterene og temaene i manuset.

Et treatment er derimot en mer detaljert versjon av synopsis, vanligvis mellom fire og tredve sider, avhengig av format. Det går dypere ned i fortellingen ved å synliggjøre karakterutvikling, vendepunkter og andre nøkkelelementer i historien.

Skrivepengeordningen er forbeholdt profesjonelle forfattere, og med et krav om ENK er det få som vil falle utenfor denne ordningen. Bakgrunnen for at vi har begrenset dette til kun ENK er at ordningen i hovedsak omfatter enkeltpersoner bosatt i Rogaland, og at vi skal være garantert at rettighetene ligger hos forfatter. Et AS kan selges med eiendeler/rettigheter, det kan ikke et ENK. Og et AS kan ha flere eiere med ulike adresser, det kan ikke et ENK. Hvis du har et AS med riktig næringskode og Rogalandsadresse, vil selskapet være kvalifisert til å søke skrivestøtte innenfor ordinær utvikling.

Vi følger bransjestandard som er 7% av budsjettet fratrukket adminpost og uforutsette utgifter. Ta kontakt med produksjonsrådgiver hvis du ønsker nærmere forklaring.

a) Oppdatert markedsstrategi
b) Ferdig film (sluttlevert prosjekt med godkjente ettertekster) eller låst klipp (ferdig klippet uten godkjent ettertekster) *
c) Festivalløp, med begrunnelse
d) Budsjett

*) Produsenten oppgir hvilken variant som ligger til grunn for søknaden.

Vi ser aller først på evnen til å gjennomføre den fasen det søkes om støtte til, det vil si prosjektets kompetanse, finansiering og tid/kapasitet. Dernest ser vi på den mer overordnede gjennomføringsevnen, hvor det legges vekt på om prosjektet senere vil kunne bli realisert i sin helhet, inkludert søkerselskapets profesjonalitet og økonomi, og sannsynlighet for fullfinansiering av prosjektet.

For serier setter forskriften en grense på 50% offentlig andel i finansieringsplanen, med mulighet for tilskuddsgiver til å kunne øke dette mot smal målgruppe. Inntil videre har Filmkraft bestemt at innenfor første utviklingsfase, og uten bekreftet finansiering fra kanal, godkjennes 80% som offentlig andel.

For et etablert produksjonsselskap vil det være tilstrekkelig at det finnes et offentlig regnskap som bekrefter ikke-ubetydelig omsetning. For et nyetablert selskap vil det være relevant å sannsynliggjøre at dette ikke er et rent postkasselskap eller hobbyprosjekt, feks gjennom ansettelser, forretningsplan, konkrete prosjekter i pipeline, styresammensetning, kontorfasiliteter, egen nettside/epost, innsalgsmateriell, bankbekreftelser osv.

Hvis en søknadsordning eksplisitt forutsetter bidrag fra en  profesjonell film- og TV-forfatter med dokumenterbar relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen eller relevant utdanning, vil vi legge vekt på om forfatterens CV bærer preg av dette. Det er derfor viktig at CVen tydelig får frem slik utdanning eller erfaring, minimum spesifisert de mest relevante prosjektene, og gjerne med link til eksempler.

Vi anbefaler og ønsker at produsenter har fått godkjent sluttlevering i én fase før man søker på neste fase i samme prosjekt.

For å ivareta likebehandling og fremdrift i søknadsbehandlingen, vil det for søknader over kr. 100.000 som regel ikke være anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfristen er utløpt, med mindre det etterspørres fra saksbehandler hos oss. Og så fall vil det som regel kun gjelde mer ikke-kritiske dokumenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

Hovedfunksjonene i et filmprosjekt kan søke om reisestøtte for å representere og/eller promotere en film. Med hovedfunksjon menes: produsent, regissør, manusforfatter eller serieskaper.

Det er i tillegg mulig for alle fagfunksjoner å søke om generell kursing/mesterklasser etc. Disse kan forekomme på festivaler både digitalt og fysisk, evt som enkeltstående arrangement. Søkere oppfordres til å argumenter sin sak og forklare hvorfor dette er viktig for sin kompetanseheving. Filmkraft vil i tillegg lyse ut særskilte stipender til diverse festivaler/konventer, disse vil innbefatte flere fagfunksjoner. Følg med på utlysninger til dette. Pga begrensede midler vil Filmkraft vurdere hver enkelt søknad for seg

Arbeid og reiser i forbindelse med distribusjon og lansering er ikke fokusområde og det er evt NFI i all hovedsak som skal bistå her.

Filmkraft skal bygge bransje og vi ønsker å legge til rette for at lokale produsenter skal få lage film i Rogaland fordi dette gir jobb til flere av våre fagarbeidere over lengre perioder og vi fordi at vi ønsker å bidra til å øke regionens produksjonsvolum generelt. Våre eiere er enige i dette, og de og styret har følgelig godkjent at vi skal bruke en begrenset pott på langfiksjon i året som kommer. Audiovisluell spend i vår region vil som følge være avgjørende faktor for evt tilskudd til prosjekter.

Innenfor søknad om utvikling og produksjon av film er det obligatorisk at det skal foreligge avtale med alle som inngår i spendoversikten (4.2 og 4.3, underpunktene b og o). Dette praktiseres slik at som et minimum må alle hovedfunksjoner oppgis med navn og CV, og alle øvrige fagfunksjoner i Rogaland-spenden må oppgis på søknadstidspunktet, men ikke nødvendigvis de spesifikke navnene. Der det under fagfunksjon likevel er oppgitt navn, må det minst foreligge CV og en enkel intensjonsavtale i søknaden, og signert/endelig avtale med alle fagfunksjoner som inngår i spendoversikten før utbetaling av første rate. Et tips her er at jo mer vi vet på søknadstidspunktet, jo sterkere vil søknaden normalt være.