RegPortal spørsmål og svar

I januar 2021 gikk Filmkraft over til nytt søknadssystem, Regportal.

Har du spørsmål om søknadssystemet kan du ta kontakt med oss på post@filmkraft.no. Merk epost med Regportal.

For å starte å bruke Regportal må du logge deg inn med Min ID. Deretter kan du knytte din personlige profil til ditt selskap. Dette kan ta litt tid da informasjon du oppgir om selskapet må sjekkes av filmsenteret opp mot Brønnøysundsregisteret. Vær derfor ute i god til før fristen med å opprette din bruker.

Vi opererer med to nivå av nummerering:

  1. Alle søknader får sitt eget saksnummer.
  2. På utvikling og produksjon kan vi knytte sammen flere søknader i ett prosjekt, f.eks en film. Da vil prosjektet få sitt eget prosjektnummer.
    Til et prosjekt kan det så være knyttet inn flere saker (utvikling 1 og 2 og produksjon osv.)

Det er søker som i søknadsskjema for utvikling og produksjon som selv velger et eksisterende prosjekt eller oppretter et nytt.

Noen av våre ordninger har tak på hvor mye du kan søke om er avhengig av hvilken støtteordning du søker på.

Utvikling av manus/dokumentarprosjekt av forfatter/dokumentarist uten produsent: 100.000 kr for lange formater og 50.000 kr for korte formater.

Festivalpåmelding: 10.000 kr

Egen faglig utvikling: 4.000 kr innenlands og 6.000 kr utenlands

START-stipend: 25.000 kr

Filmkulturelle tiltak: 100.000 kr

Øvrige tilskuddsordninger er det ingen formelle tak på, men ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å høre mer om dette.

Dette er avhengig av hvilken støtteordning du søker på. Personlige stipend og egen faglig utvikling kan søkes av personer mens de resterende ordningene må søkes av et selskap (et produksjonsselskap kan også søke tilskudd til reise på vegne av flere fagfunksjoner i en samlet søknad). Husk å sjekke om søknadsordningen krever en spesiell næringskode. Se regelverket for mer informasjon.

For utvikling av fiksjonsmanus eller treatment/research for dokumentar er det ikke nødvendig å ha med seg produsent for å søke.

Når du har anmodet om utbetaling og levert materialet beskrevet i tilskuddsbrevet og dette er godkjent i RegPortal vil støtten bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt. Husk at du må dokumentere riktig kontonummer i RegPortal før støtten kan utbetales.

Filmkraft gjennomgår hver innsendte søknad og vurderer den etter en rekke kriterier, både formelle, praktiske og kunstneriske. Søknaden vil også bli vurdert opp imot de andre søknadene. Søknader til og med 100.000 kr vedtas av Filmkrafts administrasjon. Søknader over 100.000 kr vedtas av Filmkrafts styre, som består av to politikere og tre bransjerepresentanter.

Alle som søker støtte fra Filmkraft må sette seg inn i de gjeldene forskriftene før søknad sendes. Forskriftene viser hvilke regler og rutiner som gjelder for den aktuelle søknaden og hvilken rapportering vi vil kreve av deg dersom du får innvilget støtten. Du kan lese mer om hvorfor forskriftene er viktige og hvordan vi som filmsenter forholder oss til dem HER. 

Det betyr det at den ikke oppfyller kravene i regelverket. Les vårt regelverk på våre nettsider.

Det være av flere grunner, for eksempel at søknaden ikke oppnådde høy nok kvalitet, enten formelt eller kunstnerisk, men det kan også være fordi Filmkrafts midler er begrensede.

Fordi dette faller utenfor Filmkrafts mandat og i vår region er det Mediefondet Zefyr man retter disse søknadene til.

Det du skriver her vil bli synlig i offentliggjøringen av våre tildelinger. Merk: dette er din logline som skal forklare utad hva ditt prosjekt handler om.

Et produsentnotat skal inneholde produsentens visjon, motivasjon og planer for prosjektet, samt egenvurdering av prosjektets gjennomførbarhet både i forhold til økonomi og fremdriftsplan. Husk at notatet også må dateres og ha en tydelig forfatter/avsender, feks ved signatur.

Et reginotat skal inneholde regissørens visjon, motivasjon og kunstneriske mål for prosjektet. Notatet skal også forklare hvordan prosjektet planlegges gjennomført med tanke på skuespillervalg, karakterutvikling, visuell gjennomføring og stil. Legg gjerne ved moodboard eller inspirasjonsbilder. Husk at notatet også må dateres og ha en tydelig forfatter/avsender, feks ved signatur.

NFIs kontoplan må benyttes i budsjettet og NFIs Kalkyleskjema er en ferdig mal som gjerne kan benyttes. Denne kan du laste ned gratis fra deres hjemmesider. Det ligger også link til skjemaet i RegPortal. Merk at budsjettet skal være uten merverdiavgift.

Alle realistiske kostnader som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet skal inkluderes i budsjettet ditt, også de kostnadene som overstiger eventuelle beløpsgrenser i søknadsordningen. Dette kan inkluderer alt fra audiovisuelle fagfunksjoner, leie av utstyr og utgifter som for eksempel bo, catering, reise og lignende for den fasen du søker midler til.

En likviditetsplan skal vise oss at prosjektet har beregnet hvordan kostnader og inntekter skal fordeles gjennom prosjektfasen.

En rettighetsavtale skal inneholde informasjon om hvem som er skaper av åndsverket/idéen og hvem som har kjøpt hvilke rettigheter, til hvilken sum, hvilket bruk og i hvilken periode. Dersom rettighetsperioden vil utløpe eller er i risiko for å utløpe under prosjektets gjennomføring må rettighetshaver ha første rett på forlengelse.

En opsjonsavtale må inneholde informasjon om hvem som er skaper av åndsverket/idéen og hvem som har kjøpt hvilke opsjoner, til hvilken sum, hvilket bruk og i hvilken periode. Dersom opsjonsperioden vil utløpe eller er i risiko for å utløpe under prosjektets gjennomføring må opsjonsholder ha første rett på forlengelse.

Det holder at du erklærer at du eier rettighetene i RegPortal så lenge orginalverket er ditt.

En avtale om samproduksjon må som et minimum inneholde produsentenes planer for samarbeid, fordeling av arbeid og eierskap samt hvordan eventuelle budsjettoverskridelser og tvister løses.

Hva stipendet ble benyttet til og personlig utbytte av stipendet samt et enkelt regnskap.

Det avhenger av hvilken type faglig utvikling du har søkt om. For eksempel:

Festivaldeltakelse

Hvordan ble du og filmen mottatt:

Hvordan var opplegget rundt visning av din film:

Hvordan var din opplevelse av festivalen og behandling av deg som filmskaper:

Antall publikummere på visning av filmen din (ca.):

Ble dine forventninger innfridd?

Hva fungerte bra/dårlig:

Konkrete resultater av deltakelsen:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer:

Vil du anbefale festivalen til andre?

 

Deltakelse på kurs, seminar, workshop

Navn på arrangement:

Målgruppe:

Antall deltakere:

Kursholdere:

Ble dine forventninger innfridd?:

Hva fungerte bra/dårlig:

Vil du anbefale dette til andre?:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer

 

Deltakelse på finansieringsforum/marked

Hva var din ambisjon for reisen:

Forhåndsbookede møter:

Gav reisen noe til ditt prosjekt/selskap:

Hva fungerte bra/dårlig:

Vil du anbefale dette til andre?:

Hvordan var det lagt opp ifht nettverking/møter:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer:

Ut året 2021 vil det være mulig å søke støtte til å dekke kostnader i forbindelse med produksjon av pitch. Les mer om dette HER. 

I hvert tilsagnsbrev fra Filmkraft vil det fremkomme flere frister for rapportering av prosjektet. Disse er det søkers ansvar å opprettholde, på lik linje med at filmsenteret må opprettholde sine frister for behandling. Dersom du ser at du ikke vil rekke en oppsatt frist er det svært viktig at du gir oss skriftlig beskjed om dette før fristen løper ut. Oppgi begrunnelse for utsettelsen og ønsket ny frist. Da vil Filmkraft ha mulighet til å utvide fristen.

Dersom du ikke holder frister eller søker om utsettelse av disse vil Filmkraft gjøre en vurdering på om resterende støtte skal holdes tilbake og eventuelt også om allerede utbetalt støtte skal kreves tilbakebetales. Les mer i vårt regelverk, paragraf 6.3