UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID

Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien.

Totalt budsjett er kr 300 000 for inntil to søkere.

Søknadsfrist: 5. mai 2020

(foto: Tord F Paulsen)

Stavanger kommune og Filmkraft har gått sammen og lyser nå ut prosjektmidler som skal bidra til å understøtte nye samarbeid mellom aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur.

Vi ønsker å bygge opp under en kompetanse som allerede er tilstede. Det er viktig å kunne benytte fagpersonell med allerede tilegnet kunnskap på ett felt, og sette dem sammen med aktører i en annen bransje, med mål om at de både vil bygge opp sin egen fagkompetanse og skape noe felles. Dette vil samtidig åpne opp for videre nettverk og videre kompetansebygging.

Dette er en enkeltstående utlysning med et totalt budsjett på kr 300.000, hvor opptil to ulike søkere kan motta støtte.

Prosjektet må realiseres i inneværende år.

Søknadsfrist: 5. mai 2020

 

Hvem kan søke?

Profesjonelle kulturaktører og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.
Det forutsettes et samarbeid som inkluderer minst tre aktører, hvorav én må representere den audiovisuelle bransjen.
Minst én av aktørene må ha bosted eller arbeidssted i Stavanger kommune.
Filmrepresentanten må virke i Rogaland fylke.

Utlysningen representerer ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien. Vi ønsker å støtte nye tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom gjensidig kompetansedeling og utforskning av nye modeller for digital formidling av kunst og kultur.

Utlysningen er forankret i Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025, med særlig referanse til delmålet om at «Stavanger kommune skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen».

Følgende punkt i handlingsdelen er relevante:

  • utvikle digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud i samarbeid med smartbyen Stavanger.
  • utvikle arbeidet med smart kunst for å utforske hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne.
  • legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om smart kunst og teknologiens muligheter i samarbeid med aktører, institusjoner, akademia og andre næringer.

Stavanger kommune og Filmkraft har forhåpninger om at utlysningen vil bidra til at våre kunstnere og kulturarbeidere finner sammen på tvers av uttrykk og bransjer. Med dette ønsker vi å stimulere aktører til å skape gode produkter, som både på kort og lang sikt kan bygge publikum og nye spennende tverrfaglige samarbeidsløsninger.

Vi vil anerkjenne og støtte opp om at ulike fagpersoner finner sammen og utforsker nye plattformer. Aktørene skal kompenseres for den innsatsen som nå legges inn slik at våre innbyggere kan få tilgang på gode, profesjonelle kunst- og kulturopplevelser, til tross for at de sitter hjemme.

Hva må søknaden inneholde?

  • Prosjektbeskrivelse: Skal gi utfyllende informasjon om formål, hvem dere er, hvorfor dere skal gjøre hva og når dere planlegger å gjøre det.
  • Budsjett: Det må det legges ved et fullstendig budsjett, som spesifiserer kostnader og forventede inntekter/annen finansiering som er forbundet med prosjektet.
  • Finansieringsplan: Hvis det søkes om andre offentlige midler, bes søker henvise til aktuell ordning og søknadsfrist for denne.

Hvordan søker du?

For utlysningen på Stavanger Kommunes hjemmesider les her

Send e-post med søknad og alle vedlegg til:  postmottak@stavanger.kommune.no
Merk søknaden med sak 20/15850
Både Stavanger kommune og Filmkraft sin logo skal være synlig på det endelige produktet og henvises til i all markedsføring av tiltaket.

Logo for Stavanger kommune
Logo for Filmkraft

Kontaktperson i forbindelse med utlysningen:

Helene Ødegaard
Rådgiver Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner

Mobil:450 28 785 mail: helene.odegaard@stavanger.kommune.no