Søk
Close this search box.

FILMKRAFT ROGALANDS PERSONVERNERKLÆRING


Filmkraft Rogalands personvernerklæring gjør rede for hvordan vi behandler personopplysninger når du benytter våre tjenester på filmkraft.no, regportal.no, mottar nyhetsbrev, invitasjoner og pressemeldinger, eller kontakter oss på e-post.

1. Hvem er behandlingsansvarlig

Filmkraft Rogaland AS med org.nr. 990 279 772 (heretter «Filmkraft» eller «Vi») er et regionalt filmsenter. Filmkraft arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt tidlig utvikling av spillefilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger. Gjennom dette arbeidet vil vi behandle personopplysninger.

Filmkraft Rogaland er behandlingsansvarlig når vi behandler dine personopplysninger, blant annet der du søker om tilskudd, benytter våre tjenester på filmkraft.no, mottar nyhetsbrev, invitasjoner og pressemeldinger, eller kontakter oss på e-post.

Vi tar ditt personvern på alvor og vil at du skal ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling eller ønsker å utøve andre rettigheter etter personvernforordningen («GDPR»). Du når oss på post@filmkraft.no eller per post til Postboks 583 v/Sandnes kommune, 4302 Sandnes.

2. Behandlingsgrunnlag og formålet med behandlingen

Filmkraft behandler personopplysninger med grunnlag i lov. Vi forvalter tilskuddsordninger i samsvar med Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, Forskrift om tilskudd til filmformidling, Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill og Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland.

Vi behandler personopplysninger for å:

3. Behandle søknader om tilskudd

4. Kreve tilbakebetaling av tilskudd

5. Budsjett, regnskap og statistikk

6.  Rapportere til andre myndighetsorganer som har lov til å innhente opplysninger, for eksempel Skatteetaten

7.  Tilby korrekt og relevant informasjon om tilskuddsordningene

Vi behandler i tillegg personopplysninger når vi sender ut nyhetsbrev, invitasjoner og pressemeldinger, samt for å analysere informasjon om bruken av filmkraft.no slik at vi er i
stand til å tilby brukervennlige, raske og korrekte tjenester. For disse behandlingene er behandlingsgrunnlaget samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake gjennom å kontakte oss på post@filmkraft.no.

Når du sender en søknad til Filmkraft, ringer oss, sender en e-post eller er i kontakt med oss på annen måte, må vi behandle de nødvendige personopplysningene for å kunne behandle henvendelsen din. Grunnlaget for slik behandling er avtale mellom oss, og vi behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle slik avtale, bl.a. for å kunne avgjøre om en kontrakt med deg skal inngås. Vi oppfordrer til å ikke bruke e-post til saker som inneholder særlige kategorier av personopplysninger eller andre sensitive opplysninger.

3. Personopplysninger vi behandler

Filmkraft samler kun inn personopplysninger som er nødvendig i forbindelse med gjennomføringen av våre oppgaver. Dette omfatter personopplysninger om:

8. Navn, fødselsdato og kjønn

9.  Adresse, telefonnummer, epost og annen relevant kontaktinformasjon

10.  I forbindelse med søknader om tilskudd, vil opplysninger fra CV behandles, for eksempel utdanning og yrkeserfaring

11.   Gjennom søknader kan i tillegg visse økonomiske opplysninger behandles

Filmkraft er opptatt av at behandlingen av dine personopplysninger skjer under trygge rammer og vil kun samle inn, registrere og lagre disse så lenge det er nødvendig og vi har grunnlag for behandlingen. Opplysningene slettes som hovedregel når behovet for å ta vare på disse faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem lenger etter annet regelverk, som arkivloven.

Vi har i tillegg stort fokus på sikkerhet slik at personopplysningene er sikret mot uautorisert tilgang og bruk.

4. Utlevering av personopplysninger

Filmkraft deler kun personopplysningene med andre aktører dersom det er grunnlag for slik utlevering. Det kan for eksempel utleveres personopplysninger til andre offentlige etater som har lovlig grunnlag for å bruke opplysningene i sin saksbehandling, for eksempel Statens innkrevingssentral og Skatteetaten, samt andre filmfond og filmsentre som er innlemmet i søknadsportalen.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre enn de som har lovlig grunnlag, med mindre du har gitt fullmakt eller samtykke til det.

Våre leverandører kan få tilgang til personopplysninger om deg, og i så fall inngås en databehandleravtale med hver leverandør som behandler personopplysninger på våre vegne. Våre leverandører behandler dine personopplysninger i henhold til slik avtale og våre instrukser.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og kan be oss om en kopi av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom personopplysninger vi har samlet inn er feilaktige, kan du be oss om å rette eller supplere disse. I noen tilfeller kan du kreve at vi sletter dine personopplysninger samt at vi begrenser behandlingen av opplysninger om deg.

Dersom du har spørsmål til denne erklæringen, dine personopplysninger eller mener vi ikke behandler personopplysningene dine korrekt, kan du ta kontakt med oss ved å sende e-post til post@filmkraft.no. Hvis du mener informasjonen og bistanden du får fra oss ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet.

6. Offentlighetslovgivningen

Filmkraft forvalter offentlige midler og er pålagt å følge offentlighetsloven. Hovedregelen etter offentlighetsloven er at saksdokumenter er offentlig tilgjengelig. Det betyr at andre har rett til innsyn i de dokumentene som skapes i kontakten mellom oss, søkere og publikum. Det betyr imidlertid ikke at alle dokumenter er tilgjengelige uten forbehold, og dokumenter som etter loven er underlagt taushetsplikt, vil være skjermet for andre enn de som behandler saken. Personopplysninger vil også sladdes eller unntas innsyn i henhold til offentlighetsloven når andre parter ber om innsyn i våre dokumenter.