For å ivareta likebehandling og fremdrift i søknadsbehandlingen, vil det for søknader over kr. 100.000 som regel ikke være anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfristen er utløpt, med mindre det etterspørres fra saksbehandler hos oss. Og så fall vil det som regel kun gjelde mer ikke-kritiske dokumenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.