Søknad

Filmkraft Rogaland retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland

HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?

HVEM KAN SØKE?

VEILEDNING SØKNADER

FILM/SPILL

 • Utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier
 • Utvikling av spill i en tidlig fase
 • Manusutvikling i en tidlig fase
 • Særskilte lanseringstiltak

FAGLIG UTVIKLING

 • Reisetilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
 • Tilskudd til lanseringsreiser
 • Hospiteringsstipend

BRANSJEUTVIKLING

 • Fellestiltak som hever kompetansen eller fremmer utviklingen av den audiovisuelle bransjen i Rogaland

TALENTUTVIKLING
Se her: Filmkraft Talent

FILMKULTURELLE TILTAK

 • Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Se vårt regelverk for hva man kan søke støtte til under denne ordningen. Søknader sendes inn via vårt søknadssystem www.filmsok.no

HVA STØTTER VI IKKE?

• Oppdragsfilm, reklamefilm og opplæringsfilm
• Nyheter, arrangementsdekning, underholdningsprogrammer
• Filmprosjekter av studenter
• Utvikling av spillefilm og TV-drama utover manusutvikling.
• Produksjon av spillefilm og TV-drama

HVA SKAL MED I SØKNADEN?

 • Produksjonsbeskrivelse/synopsis/manus.
 • Spillsøknader skal inkludere en beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay.
 • Definert problemstilling og beskrivelse av hva tilskuddet skal brukes til
 • Budsjett, finansieringsplan, kalkyle og fremdriftsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Nøkkelpersoner i staben
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk

STØTTE TIL UTVIKLING OG PRODUKSJON AV FILM 

 • Søker må være et foretak organisert som et aksjeselskap som har audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål.
 • Søker må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med en av følgende næringskoder: 59.10 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer, 59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer, eller 59.12 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer.
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent/co-produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland. Nøkkelpersonell må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

 

STØTTE TIL UTVIKLING AV SPILL

 • Søker må være et uavhengig produksjonsforetak. Selskapet skal være organisert som aksjeselskap.
 • Søker må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret under en følgende næringskoder: 32.400 produksjon av spill og leker, 58.210 utgivelse av programvare for dataspill, eller 62.010 programmeringstjenester.
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

 

STØTTE TIL UTVIKLING AV MANUS TIL LANG FIKSJON

 • Søker må enten være en profesjonell film- og TV-forfatter eller en produsent med avtale om rettigheter til prosjektet. Søker må kunne dokumentere erfaring fra film-/TV bransjen.
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland

 

STØTTE OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVENDE ELLER BRANSJEUTVIKLENDE TILTAK 

 • Enkeltpersoner eller organisasjoner som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket.
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland.
 • v/Hospitering: Kandidaten må ha enten filmfaglig utdannelse eller relevant filmfaglig erfaring etter fylte 18 år
 • Enkeltpersoner med dokumenterbar tilknytning til den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke om reisetilskudd for faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement.

UNNTAK
Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelpersonell med profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.

 

HVEM KONTAKTER JEG? 

Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader. Hun er også å finne på filmsenteret hver dag i ordinær åpningstid når hun ikke er på reise i jobbsammenheng.

Filmkonsulent Lars Skorpen er til stede på Filmkraft kontoret følgende datoer etter planen: uke 39 – 21. sept – 24. sept 2020. Be om møte/skype konferanser via epost og telefon 928 19 335 disse datoer og også utover dette.

 

SAKSGANG

Tilskudd gis etter søknad. Det er fire årlige søknadsfrister for tilskudd på over 100 000 kroner til utvikling og produksjon av film og spill. Fristene blir annonsert på våre nettsider, i våre nyhetsbrev og i sosiale medier. Søknadene behandles og innstilles av administrasjonen ved Filmkraft.

Vedtak om tilskudd på over 100 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra administrasjonen. Behandlingstiden er ca. 6 uker.

Det er løpende behandling av søknader om filmtilskudd på opp til og med 100 000 kroner, samt søknader om faglig utvikling, bransjeutvikling og talentutvikling. Søknadene behandles administrativt og rapporteres til styret. Man må søke 2 uker i forkant av søknader vedrørende alle tiltak og ha rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29 påklages via skriftlig klage som sendes Filmkraft Rogaland v/styret til post@filmkraft.no innen 3 uker fra tilskuddsbrev er mottatt.Klagen skal være skriftlig og inneholde:
– referanse til vedtak det klages på
– årsak til klagen
– endringer som ønskes
– dato og signatur

Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

 

SØKNADSFRISTER I 2020

Alle søknader om tilskudd på over kr 100 000 skal styrebehandles. Det er fire styremøter i året. Søknadsfrist 6 uker i forkant.

Alle søknader opp til kr 100 000 behandles løpende som tidligere.

15. januar (6 uker før styremøte planlagt 4. mars)
21. april (6 u før styremøte 3. juni)
12. august (6 u før styremøte 23. september)
21. oktober (6 u før styremøte 2. desember)

Nyttige lenker