Søknad

VIKTIGE MELDINGER FRA FILMKRAFT

 • NY SØKNADSPORTAL fra 2021 er Regportal
 • Åpne saker er blitt overført nytt system
 • Husk å registere selskap og representanter i god tid før neste søknadsfrist. OBS! Selskapsrepresentanten må ved første registrering være enten være daglig leder eller styreleder, eller ha en særskilt signatur- eller prokurafullmakt i Brønnøysundregisteret.
 • Første frist i 2022 for søknader over 100.000 kr er 2. februar med behandling i styremøte 16.mars.

  Alle søknadsfrister og styremøter i 2022:
  2. februar (behandling i styremøte 16.mars)
  22. april (behandling i styremøte 1. juni)
  8. august (behandling i styremøte 21. september)
  26. oktober (behandling i styremøte 7. desember)

VÅRE TILSKUDDSORDNINGER

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentar
 • Utvikling av spill i en tidlig fase
 • Utvikling av lange formater
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Søker må være et foretak organisert som et aksjeselskap som har audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål. Se mer informasjon om næringskoder i vårt regelverk
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland
 • For utvikling; Søker må enten være en profesjonell film- og TV-forfatter eller en produsent med avtale om rettigheter til prosjektet. Søker må kunne dokumentere erfaring fra film-/TV bransjen
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Produksjonsbeskrivelse/synopsis/manus
 • Spillsøknader skal inkludere en beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay
 • Definert problemstilling og beskrivelse av hva tilskuddet skal brukes til
 • Budsjett, finansieringsplan, kalkyle og fremdriftsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Nøkkelpersoner i staben
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk
 • Du må ha satt deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon for søknader om film og Forskrift for tilskudd til utvikling, lansering og formidling  av spill for søknader om film
 1. SAKSGANG
 • Tilskudd gis etter søknad
 • Vedtak om tilskudd på over 100 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra administrasjonen. Behandlingstiden er ca. 6 uker
 • Det er løpende behandling av søknader om tilskudd på opp til og med 100 000 kroner, Søknadene behandles administrativt og rapporteres til styret
 • Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling
 • Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29påklages via skriftlig klage som sendes Filmkraft Rogaland v/styret til post@filmkraft.no innen 3 uker fra tilskuddsbrev er mottatt. Klagen skal være skriftlig og inneholde:
  – referanse til vedtak det klages på
  – årsak til klagen
  – endringer som ønskes
  – dato og signatur
 • Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)
 1. FRISTER
 • Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for tilskudd over kr 100 000. Søknader på opp til 100 000 kr vil behandles løpende som før når den nye portalen har åpnet. Søknader sendes inn via vår nye søknadsportal som er operativ fra 4. januar 2021
 • Søknadsfrister og styremøter i 2021:
  3.februar (6 uker før styremøte 17. mars)
  14. april (6 uker før styremøte 26. mai)
  18. august (6 uker før styremøte 29. september)
  20. oktober (6 uker før styremøte 1. desember)
 1. KONTAKT
 • Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader
 • Filmkonsulent Lars Skorpen er til stede på Filmkraft kontoret følgende datoer etter planen: TBA Be om møte/skype konferanser via epost og telefon 928 19 335 disse datoer og utover dette

Vi støtter ikke:

 • Nyheter, arrangementsdekning, underholdningsprogrammer
 • Filmprosjekter av studenter
 • Produksjon av spillefilm og TV-drama
 • Det kan ikke gis utviklings- og lanseringstilskudd til dataspillprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter. Det kan heller ikke gis tilskudd til prosjekter som gjelder opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Fellestiltak som hever kompetansen eller fremmer utviklingen av den audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Det kan søkes tilskudd for bransjesamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser og annet som kan bidra til kompetanseheving av den audiovisuelle bransjen i Rogaland
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med ENK eller foreninger, produksjonselskap eller organisasjoner, som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket 
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Søkerens eller søkerorganisasjonens CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, målgruppe, søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for tiltaket
 • Tiltaket skal ha Rogalands filmaktører som målgruppe
 • Tiltaket skal ha et kompetansehevende og bransjeutviklende formål
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER 
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være levert minimum to uker før aktiviteten finner sted
 1. KONTAKT
 • Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • FILMKRAFT TALENT er avhengige av samarbeidspartnere og initiativtakere i hele Rogaland for å nå ut bredt til unge filmskapere. Det kan søkes tilskudd for fagretta workshops eller tiltak rettet mot unge med interesse for film i Rogaland
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med ENK eller foreninger, produksjonselskap eller organisasjoner, som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den unge audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den unge audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Søkerens eller søkerorganisasjonens CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, målgruppe, søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for tiltaket
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst to uker før tiltakets startdato
 1. KONTAKT
 • Bransjerådgiver Kristine Elliott er tilgjengelig via e-post og telefon 922 20 897 for spørsmål om tiltak rettet mot unge filmskapere
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Kort- og dokumentarfilmer med potensiale for visning på festivaler kan søke støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til påmeldingsprosesser
 • Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kort- og dokumentarfilm nasjonalt og internasjonalt
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Hovedprodusenter eller coprodusenter med ansvar for festivalpåmelding kan søke om inntil 10.000 kroner i støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til søkeprosessen ved festivaldistribusjon. For å kvalifisere til støtte må filmen tidligere har fått utviklings- og/eller produksjonsstøtte fra Filmkraft Rogaland.
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknaden skal inneholde: markedsplan, link til ferdig film, evt låst klipp, festivalløp med begrunnelse og budsjett
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker 
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst to uker før tiltakets startdato
 1. KONTAKT
 • Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Prosjekter produsert i Rogaland med nasjonalt og internasjonalt potensiale kan søke støtte til særskilt lansering
 • Tilskudd kan gis til nyskapende lanseringstiltak på festivaler, salgsmarkeder, dokumenterbare visningsplattformer og andre relevante arenaer. Det kan også gis støtte til outreachkampanjer og andre nyskapende markedsføringstiltak.
 • Lanseringsstøtte gis ikke til lang fiksjon
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Produksjonsselskap og ENK med visningsrettigheter for prosjektet kan søke støtte.
 • Prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filmkraft vil prioriteres
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknaden skal inneholde: redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted, målgruppe, virkemidler samt nasjonalt og internasjonalt potensial, lanseringsplan, budsjett og finansieringsplan og eventuell avtale med salgsagent 
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst to uker før tiltakets startdato
 1. KONTAKT
 • Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Tilskuddet skal bidra til kompetanseutvikling av fagarbeidere i den audiovisuelle bransjen i Rogaland. Det kan gis støtte til enkeltpersoner for fysisk eller digital deltakelse på kurs, workshops, seminarer og finansieringsfora, representasjon av prosjekt på festival eller tilsvarende.
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med dokumenterbar tilknytning til den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke om reisetilskudd for faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
 • Selskap som planlegger reiser for flere av sine ansatte kan søke på vegne av disse
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, søkers motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, beskrivelse av arrangementet fra arrangør, dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle tiltaket, dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for deltakelsen
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Maksimalsatsene for tilskudd til faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement er 4.000,- innenlands og 6.000,- utenlands. For større tiltak i utlandet eller i tilfeller hvor deltaker- eller reisekostnadene er særlig høye, kan tilskuddet økes. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker  
 1. FRISTER 
 • Løpende søknadsfrist
 • Man må søke 2 uker i forkant av søknader vedrørende alle tiltak og ha rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd
 1. KONTAKT
 • Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

Hospiteringsstipend

Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en erfaren fagarbeider i et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon. Det kan søkes om en hospitering tilknyttet et produksjonsselskap i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekke daglønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser.

Mentorstipend

Mentorstipendet skal dekke honorar til mentor for å muliggjøre faglig og/eller kunstnerisk utvikling hos en fagarbeider.

Filmkraft START-stipend

Filmkraft START-stipend er en ordning hvor unge filmskapere som bor og har sitt virke i Rogaland i alder 18 – 30 år kan søke inntil kr 25 000 i støtte til sitt filmprosjekt. Målet er å bygge CV. Prosjektet skal ha premiere/visning/presenteres i den årlige Talenttimen.

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Nyutdannede eller filmarbeidere bosatt i Rogaland kvalifiserer som hospitanter. Kandidaten må ha enten filmfaglig utdannelse eller relevant filmfaglig erfaring. Søknaden leveres av selskapet som skal ta inn hospitanten. Selskapet trenger ikke ha forretningsadresse Rogaland.
 • Mentorstipend kan søkes av fagarbeider med bostedsadresse i Rogaland som ønsker å bygge på sin kompetanse under veiledning av en mentor i en spesifikk fagfunksjon
 • Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere i alderen 18-30 år bosatt i Rogaland kan søke START-stipend
 1. KRAV TIL SØKNAD 
 • Hospiteringsstipend: søknaden skal inneholde søkers CV, fagarbeiderens CV, produksjonsselskapets CV, søknadsbrev med beskrivelse av formål og faglig utbytte, samt søkers motivasjon og faglige begrunnelse for hospiteringen, avtale med produksjonens produsent og fagansvarlig for hospiteringsperioden
 • Mentorstipend: søknaden skal inneholde søkers CV, mentors CV, søknadsbrev med beskrivelse av formal og faglig utbytte, søkers motivasjon for mentor-ordningen samt avtale mellom søker og mentor
 • START-stipend: søknaden skal inneholde CV, beskrivelse av prosjektet, fremdriftsplan, budsjett basert på NFIs kalkyleskjema for produksjon av film og serier 
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Hospiteringsstipend og Mentorstipend har løpende søknadsfrist
 • START-stipend har 2 søknadsfrister i året, i 2021 er disse 1. mars og 1. september.
 1. KONTAKT
 • For Hospitering, START-stipend og Mentorstipend for unge talenter: Talentrådgiver Kristine Elliott er tilgjengelig via e-post og telefon 922 20 897 for spørsmål knyttet til søknaden
 • For Mentorstipend for profesjonell bransje: Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål tilknyttet innlevering av søknader
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge
 • Det kan søkes om tilskudd for filmkulturelle tiltak i Rogaland opp til 100.000 kr til filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum i Rogaland, filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst, seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film, arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm, mindre filmfestivaler
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Søker må være en organisasjon, aksjeselskap, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret 
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Arrangementet må være åpent for et allment publikum og foregå i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Dokumentasjon på at søker er en profesjonell arrangør, prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert
 1. SAKSGANG 
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • I vurderingen av søknaden vil det legges en helhetlig vekt på a) tiltakets kvalitet b) tiltakets kunstneriske, kulturelle eller pedagogiske profil c) hvordan målgruppen nås d) økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne e) tiltak som rettes mot filmer utenfor ordinær distribusjon
 • Tiltak som kan søke om midler under andre ordninger, for eksempel lokale film og kinotiltak, lanseringstilskudd eller regionale tiltak for barn og unge, vil ikke bli prioritert. Det samme gjelder støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til filmfestivaler
 • Beløpets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av tiltaket
 • Behandlingstid normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst to uker før tiltakets startdato
 1. KONTAKT
 • Talentrådgiver Kristine Elliott er tilgjengelig via e-post og telefon 922 20 897

FORSKRIFTER