VIKTIG INFORMASJON FRA FILMKRAFT

Filmkrafts SØKNADSPORTAL er Regportal

Husk å registrere selskap i god tid før søknad. Selskapsrepresentanten må ved første registrering være daglig leder eller styreleder, eller ha en særskilt signatur- eller prokurafullmakt i Brønnøysundregisteret.

All kommunikasjon rundt prosjekter skal foregå i søknadsportalen på saken det gjelder.

Justert regelverk som ble vedtatt i styremøte 6. desember 2023: Last ned regelverk her

 • I forkant av 3 rate skal rulletekst med kreditering godkjennes av Filmkraft, gjerne ved oversendelse av word-fil
 • Hvis hovedprodusent har tilhold utenfor Rogaland må den lokale samprodusenten få eierandel i prosjektet
 • Søknadsfrist kl 14 dagen før reise. MERK: behandlingstid er 4 uker
 • Saksbehandlingstid AV-tilskudd er normalt 6 uker. Øvrige tiltak 4 uker.
 • Filmkraft vil fremover tilbakekalle tilskudd hvor rate 1 ikke er hentet ut innen 12 mndr.
 • Filmkraft har åpnet portalen for søknader også for produksjon av de lengre formatene, langfilm/dramaserier fra 01.01.24
 • Filmkraft hever den administrative søknadsgrensen til kr 300 000 for løpende behandling med behandlingstid 6 uker og går ned til 3 hovedrunder for søknader over 300 000 per år med samme behandlingstid.

Alle søknadsfrister og styremøter i 2024 alle formater:
31. januar (behandles i styremøte 20. mars)
10. april (behandles i styremøte 29. mai)
25. september (behandles i styremøte 13. november)

VÅRE TILSKUDDSORDNINGER

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

 

HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

 • Skrivepenger
 • Utvikling av kortfilm, dokumentar og langfiksjon
 • Produksjon av kortfilm og dokumentar
 • Utvikling av spill i en tidlig fase
 • Festivalpåmelding
 • Særskilt lansering

 

HVEM KAN SØKE?

 • For skrivepenger må søker være et ENK med relevant yrkeserfaring/næringskode.
 • For øvrige audiovisuelle søknader, må søker være et aksjeselskap med relevant næringsvirksomhet. Se mer informasjon om næringskoder i vårt regelverk
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland

 

KRAV TIL SØKNAD

 • Se regelverket for de aktuelle ordningene.

 

SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER

 • Alle søknader sendes inn via RegPortal, hvor også all kommunikasjon rundt søknaden/prosjektet foregår.
 • Alle søknader vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver som leverer sine innstillinger.
 • Alle søknader behandles i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM).
 • Vedtak på søknader over 100 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Vedtak på søknader opp til og med 100 000 kroner fattes av daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling
 • Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29 påklages via skriftlig klage som i søknadsportalen på saken tydelig merket med «klage» i emnefeltet, innen 3 uker fra vedtaksbrevet er mottatt. Klagen skal være skriftlig og inneholde:
– referanse til vedtak det klages på
– årsak til klagen
– endringer som ønskes
 • Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)

 

FRISTER OG BEHANDLINGSTID

 • Filmkraft har 3 søknadsfrister hvert år for søknader over kr 300 000. Søknader opp til og med kr 300 000 behandles fortløpende.
 • Behandlingstiden er normalt 4-6 uker.
 • Alle søknadsfrister og styremøter i 2024 alle formater:
  31. januar (behandles i styremøte 20. mars)
  10. april (behandles i styremøte 29. mai)
  25. september (behandles i styremøte 13. november)

 

Vi støtter ikke:

 • Filmer uten kreditering
 • Produksjon av langfiksjon
 • Produksjon av innhold som reklame, nyheter, reality, oppdragsfilm, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som ikke er allment tilgjengelig
 • Versjonering av eksisterende prosjekter
 • Opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer
 • Driftstilskudd
 • Studentfilmer som en del av studiet
 • Etterhåndstilskudd
 • Rammetilskudd

 

KONTAKT

Administrasjonsleder Jan Hauge er tilgjengelig via e-post og telefon 915 91 217 for spørsmål knyttet til søknaden

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Fellestiltak som hever kompetansen eller fremmer utviklingen av den audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Det kan søkes tilskudd for bransjesamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser og annet som kan bidra til kompetanseheving av den audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Filmkraft fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.
 • Tiltak for Filmkraft Talent
 • Filmkulturelle tiltak rettet mot et allment publikum. Se regelverk for mer informasjon.

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med ENK eller foreninger, produksjonsselskap eller organisasjoner, som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket 

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Søkerens eller søkerorganisasjonens CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, målgruppe, søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for tiltaket
 • Tiltaket skal ha Rogalands filmaktører som målgruppe
 • Tiltaket skal ha et kompetansehevende og bransjeutviklende formål
 • Unntak for filmkulturelle tiltak som retter seg mot et allment publikum

 

 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest kl 14:00 dagen før aktiviteten finner sted, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

KONTAKT

Produksjonsrådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål knyttet til søknaden.

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • FILMKRAFT TALENT gir støtte til initiativtakere og organisasjoner som arrangerer workshops eller tiltak rettet mot unge med interesse for film i Rogaland

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • ENK, foreninger, produksjonsselskap og organisasjoner, som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den unge audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den unge audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Søkerens eller søkerorganisasjonens CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, målgruppe, søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for tiltaket.
 • Utover tiltakene Filmkraft Rookies og Filmverksted, vil Filmkraft som hovedregel ikke fullfinansiere tiltak under denne ordningen. En viss egenandel må dermed påregnes.

 

 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes i RegPortal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn senest kl 14:00 dagen før tiltaket starter, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold til dette

 

 1. KONTAKT
 • Talentrådgiver Geir Petter Røssland er tilgjengelig via e-post og telefon 486 00 187 for spørsmål om tiltak rettet mot unge filmskapere
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Kort- og dokumentarfilmer med potensiale for visning på festivaler kan søke støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til påmeldingsprosesser
 • Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kort- og dokumentarfilm nasjonalt og internasjonalt

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Hovedprodusenter eller samprodusenter med ansvar for festivalpåmelding kan søke om inntil kr 20.000 i støtte til påmeldingsavgifter (min 75% av budsjettet) og arbeid knyttet til søkeprosessen (maks 25% av budsjettet) ved festivalpåmelding. For å kvalifisere til støtte må filmen tidligere har fått utviklings- og/eller produksjonsstøtte fra Filmkraft Rogaland.

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Se regelverk paragraf 4.7

 

 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker 

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må leveres senest kl 12:00 dagen før festivalløpet starter, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

KONTAKT

Prosjektleder Kaia Høidalen er tilgjengelig via e-post og telefon 470 23 036 for spørsmål knyttet til søknaden

Ordningen bortfaller med virkning fra 01.01.24.

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangementer
 • Dersom du benytter egen bil til og fra et arrangement, dekker Filmkraft km-godtgjørelse iht. statens laveste sats (skattefritt beløp). 
 • Maks tilskuddsbeløp; kr 4 000 i Norge og kr 6 000 på reiser til utlandet.

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Aksjeselskaper skal søke på vegne av sine ansatte, og selvstendige fagarbeidere søker for seg selv (kun enkeltpersonforetak, ikke som privatperson). Aksjeselskaper må være kvalifisert til å søke under ordningene i punktene 4.2 – 4.4, og fagarbeidere må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
 • For å representere et audiovisuelt verk på en premiere, festival. marked el., må søker enten være produsent, regissør og/eller manusforfatter.

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Se regelverk 4.8

 

 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Maksimalsatsene for tilskudd til faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement er 4.000,- innenlands og 6.000,- utenlands. For større tiltak i utlandet eller i tilfeller hvor deltaker- eller reisekostnadene er særlig høye, kan tilskuddet økes. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker  

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest kl 14:00 dagen og som hovedregel ha rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd. Vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

 

KONTAKT

Prosjektleder Kaia Høidalen er tilgjengelig via e-post og telefon 470 23 036 for spørsmål knyttet til søknaden

HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL? 

Mentorstipend

Mentorstipendet skal dekke honorar til mentor for å muliggjøre faglig og/eller kunstnerisk utvikling hos en fagarbeider.

 

Filmkraft START-stipend

Filmkraft START-stipend er en ordning hvor unge filmskapere over 18 år som bor og har sitt virke i Rogalandkan søke inntil kr 25 000 og opp til kr 75 000 i støtte til sitt filmprosjekt. Målet er å bygge CV. Prosjektet skal ha premiere/visning/presenteres i den årlige Talenttimen.

 

HVEM KAN SØKE?

Mentorstipend kan søkes av fagarbeider med bostedsadresse i Rogaland som ønsker å bygge på sin kompetanse under veiledning av en mentor i en spesifikk fagfunksjon

Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere i alderen 18-35 år bosatt i Rogaland kan søke START-stipend

 

KRAV TIL SØKNAD

Mentorstipend: søknaden skal inneholde søkers CV, mentors CV, søknadsbrev med beskrivelse av formal og faglig utbytte, søkers motivasjon for mentor-ordningen samt avtale mellom søker og mentor

START-stipend: søknaden skal inneholde CV, beskrivelse av prosjektet, fremdriftsplan, budsjett basert på NFIs kalkyleskjema for produksjon av film og serier 

 

SAKSGANG

Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal

Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder

Behandlingstid er normalt 2-4 uker

 

FRISTER

Mentorstipend og STARTSTIPENDET må sendes inn minimum kl 14:00 dagen før tiltaket iverksettes, men det anbefales å søke i god tid.

 

KONTAKT

START-stipend og Mentorstipend for unge talenter: Talentrådgiver Geir Petter Røssland er tilgjengelig via e-post og telefon 486 00 187 for spørsmål knyttet til søknaden

Øvrige spørsmål bruk post@filmkraft.no

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge
 • Det kan søkes om tilskudd til filmkulturelle tiltak i Rogaland opp til kr 100.000 til
 • a)  filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum i Rogaland,
 • b)  filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst,
 • c)  seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film,
 • d)  arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentar,
 • e)  mindre filmfestivaler

 

 • Filmkraft fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Søker må være en organisasjon, aksjeselskap, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret 

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Se pkt 4.14 i regelverket

 

 1. SAKSGANG
 • Behandlingstid normalt 2-4 uker

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest kl 14:00 dagen før aktiviteten finner sted, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

 

KONTAKT

 • Adm.leder Jan Hauge e-post og telefon 915 91 217
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en erfaren fagarbeider i et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon. Det kan søkes om en hospitering tilknyttet et produksjonsselskap i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekker daglønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser. Ordningen dekker også sosiale utgifter. (Max 26%). Forsikring dekkes ikke.

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Søker må være et aksjeselskap, men behøver ikke å ha adresse Rogaland
 • Selskapet søker på vegne av hospitanten som må ha adresse Rogaland

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Se pkt 4.10 i regelverket

 

 1. SAKSGANG
 • Behandlingstid normalt 2-4 uker

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest to uker før hospiteringen finner sted.

 

KONTAKT

 • Talentrådgiver Geir Petter Røssland e-post og telefon 48 600 187

PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er den profesjonelle filmbransjen i Rogaland. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Det er også mulig å benytte egen veileder dersom det er ønskelig. Da må navn og kontaktinfo oppgis i søknaden. Filmkraft forutsetter da at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Filmkraft kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale.

Det er mulig å søke om produsentveiledning på fiksjon, dokumentar og spill, samt manus- og dramaturgiveiledning til henholdsvis fiksjon og dokumentar. Ordningen tilbyr også pitcheveiledning

 

1. PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter.  Vi har pr. idag knyttet til oss to produsenter, og tilbyr veiledningen med en av disse, evt. en annen veileder etter eget ønske. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre produsentveiledere pr. idag: 

Silje Hopland Eik (fiksjon)

Andrea Berentsen Ottmar (fiksjon)

Anita Rehoff Larsen (dokumentar)

Mette Cheng Munthe-Kaas (dokumentar)

Elisabeth Kleppe (dokumentar)

 

2.  DRAMATURGIVEILEDNING

Filmkraft tilbyr dramaturgiveiledning på fiksjon og dokumentar i form av en-til-en møter. Vi har dramaturger knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse, evt. med en annen veileder etter eget ønske. Ordningen har en ramme på inntil 10 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre dramaturgiveiledere pr. idag:

Petter Rosenlund (fiksjon)

Iram Haq (fiksjon)

Kari Anne Moe (dokumentar)

Håvard Bustnes (dokumentar)

Steffan Strandberg (dokumentar)

 

3. SPILLVEILEDNING

Filmkraft tilbyr spillveiledning  i form av en-til-en møter. Vi har pr. idag ikke tilknyttet på denne ordningen. Du benytter egen veileder. Husk å oppgi navn og kontaktinfo i søknaden. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

 

4. PITCHEVEILEDNING

Filmkraft tilbyr pitcheveiledning innenfor alle faser av fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter. Vi har flere eksperter knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse, evt. med en annen veileder etter eget ønske. Inntil 1 time til forberedelser og 2 veiledningstimer pr prosjekt.

Våre pitcheveiledere er pr. idag er Mikael Opstrup, Helene Granqvist, Freddy Neumann og Sibylle Kurz.

 

HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

 • Veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Ordningen er et ekstra tilbud utover veiledningen Filmkrafts rådgivere og konsulenter kan yte.

 

HVEM KAN SØKE?

 • Profesjonelle fagarbeidere og filmproduksjonsselskap fra den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen gjennom hhv. enkeltpersonforetak og aksjeselskap. For å kvalifisere for tilskudd må søker være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
 • For alle ordningene er det den som sitter på rettighetene som skal søke om veiledningsstøtte.

 

KRAV TIL SØKNAD

 • Se regelverk 4.5

 

SAKSGANG

 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder.
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker

 

FRISTER

 • Løpende søknadsfrist

 

KONTAKT

Produksjonsrådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål knyttet til søknaden

 

FORSKRIFTER