VIKTIG INFORMASJON FRA FILMKRAFT

Filmkrafts SØKNADSPORTAL er Regportal

Husk å registere selskap og representanter i god tid før søknad. Selskapsrepresentanten må ved første registrering være enten være daglig leder eller styreleder, eller ha en særskilt signatur- eller prokurafullmakt i Brønnøysundregisteret.

All kommunikasjon rundt prosjekter skal foregå i søknadsportalen på saken det gjelder.

REGELENDRINGER som ble besluttet i styremøte 1. desember 2021: Last ned regelverk her

 • En film må ha krediteringer som skal godkjennes ved levering av grovklipp
 • Alle ordninger gjelder også for spill
 • Et søkerselskap fra Rogaland med produksjonsselskap fra annen region som hovedeier, kvalifiserer ikke til støtte
 • Finansiering som er øremerket en kostnadspost (feks spend) må spesifiseres
 • Søknadsfrist på 24 timer for reise/hospitering. MERK: behandlingstid er fortsatt 2-4 uker
 • Siste frist for AV-søknader (utvikling og produksjon, både over og under kr. 100.000) er onsdag 7. desember. Etter dette vil det ikke være mulig å sende inn slike søknader. Øvrige søknader (reise, kurs, proff-veiledning, hospitering mm) og anmodninger om utbetaling av rater kan sendes inn helt frem til 31. desember, men søknader og anmodninger som sendes inn etter 7. desember ikke vil bli behandlet før på nyåret.
  RegPortal åpner igjen for fullt 2. januar 2023.
  Neste søknadsfrist for AV-søknader over kr. 100.000 er 1. februar 2023.

Alle søknadsfrister og styremøter i 2022:
2. februar (behandling i styremøte 16. mars)
22. april (behandling i styremøte 1. juni)
8. august (behandling i styremøte 21. september) kl.14.00
26. oktober (behandling i styremøte 7. desember) kl.14.00

VÅRE TILSKUDDSORDNINGER

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentar
 • Utvikling av spill i en tidlig fase
 • Utvikling av lange formater
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Søker må være et foretak organisert som et aksjeselskap som har audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål. Se mer informasjon om næringskoder i vårt regelverk
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland
 • For utvikling; Søker må enten være en profesjonell film- og TV-forfatter eller en produsent med avtale om rettigheter til prosjektet. Søker må kunne dokumentere erfaring fra film-/TV bransjen
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Produksjonsbeskrivelse/synopsis/manus
 • Spillsøknader skal inkludere en beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay
 • Definert problemstilling og beskrivelse av hva tilskuddet skal brukes til
 • Budsjett, finansieringsplan, kalkyle og fremdriftsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Nøkkelpersoner i staben
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk
 • Du må ha satt deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon for søknader om film og Forskrift for tilskudd til utvikling, lansering og formidling  av spill for søknader om film
 1. SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER
 • Alle søknader sendes inn via Regportal, hvor også all kommunikasjon rundt saksbehandling foregår.
 • Alle søknader vurderes av konsulent og rådgiver som leverer sine innstillinger.
 • Alle søknader behandles i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM).
 • Vedtak på søknader over 100 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Vedtak på søknader opp til og med 100 000 kroner fattes av daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling
 • Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29påklages via skriftlig klage som sendes Filmkraft Rogaland v/styret til post@filmkraft.no innen 3 uker fra tilskuddsbrev er mottatt. Klagen skal være skriftlig og inneholde:
  – referanse til vedtak det klages på
  – årsak til klagen
  – endringer som ønskes
  – dato og signatur
 • Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)
 1. FRISTER OG BEHANDLINGSTID
 • Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for søknader over kr 100 000. Søknader opp til og med kr 100.000 behandles fortløpende.
 • Behandlingstiden er ca 6 uker.

 

 • Søknadsfrister og styremøter i 2022:
  2. februar (behandling i styremøte 16. mars)
  22. april (behandling i styremøte 1. juni)
  8. august (behandling i styremøte 21. september)
  26. oktober (behandling i styremøte 7. desember

Vi støtter ikke:

 • Nyheter, arrangementsdekning, underholdningsprogrammer
 • Filmprosjekter av studenter
 • Produksjon av spillefilm og TV-drama
 • Det kan ikke gis utviklings- og lanseringstilskudd til dataspillprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter. Det kan heller ikke gis tilskudd til prosjekter som gjelder opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Fellestiltak som hever kompetansen eller fremmer utviklingen av den audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Det kan søkes tilskudd for bransjesamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser og annet som kan bidra til kompetanseheving av den audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Filmkraft fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med ENK eller foreninger, produksjonselskap eller organisasjoner, som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket 
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Søkerens eller søkerorganisasjonens CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, målgruppe, søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for tiltaket
 • Tiltaket skal ha Rogalands filmaktører som målgruppe
 • Tiltaket skal ha et kompetansehevende og bransjeutviklende formål
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER 
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være levert minimum 24 timer før aktiviteten finner sted
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • FILMKRAFT TALENT er avhengige av samarbeidspartnere og initiativtakere i hele Rogaland for å nå ut bredt til unge filmskapere. Det kan søkes tilskudd for fagretta workshops eller tiltak rettet mot unge med interesse for film i Rogaland
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med ENK eller foreninger, produksjonselskap eller organisasjoner, som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den unge audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den unge audiovisuelle bransjen i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Søkerens eller søkerorganisasjonens CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, målgruppe, søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for tiltaket
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst 24 timer før tiltakets startdato
 1. KONTAKT
 • Talentrådgiver Geir Petter Røssland er tilgjengelig via e-post og telefon 486 00 187 for spørsmål om tiltak rettet mot unge filmskapere
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Kort- og dokumentarfilmer med potensiale for visning på festivaler kan søke støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til påmeldingsprosesser
 • Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kort- og dokumentarfilm nasjonalt og internasjonalt
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Hovedprodusenter eller coprodusenter med ansvar for festivalpåmelding kan søke om inntil 10.000 kroner i støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til søkeprosessen ved festivaldistribusjon. For å kvalifisere til støtte må filmen tidligere har fått utviklings- og/eller produksjonsstøtte fra Filmkraft Rogaland.
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknaden skal inneholde: markedsplan, link til ferdig film, evt låst klipp, festivalløp med begrunnelse og budsjett
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker 
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst 24 timer før tiltakets startdato
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Prosjekter produsert i Rogaland med nasjonalt og internasjonalt potensiale kan søke støtte til særskilt lansering
 • Tilskudd kan gis til nyskapende lanseringstiltak på festivaler, salgsmarkeder, dokumenterbare visningsplattformer og andre relevante arenaer. Det kan også gis støtte til outreachkampanjer og andre nyskapende markedsføringstiltak.
 • Lanseringsstøtte gis ikke til lang fiksjon
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Produksjonsselskap og ENK med visningsrettigheter for prosjektet kan søke støtte.
 • Prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filmkraft vil prioriteres
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknaden skal inneholde: redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted, målgruppe, virkemidler samt nasjonalt og internasjonalt potensial, lanseringsplan, budsjett og finansieringsplan og eventuell avtale med salgsagent 
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst 24 timer før tiltakets startdato
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Tilskuddet skal bidra til kompetanseutvikling av fagarbeidere i den audiovisuelle bransjen i Rogaland. Det kan gis støtte til enkeltpersoner for fysisk eller digital deltakelse på kurs, workshops, seminarer og finansieringsfora, representasjon av prosjekt på festival eller tilsvarende.
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Enkeltpersoner med dokumenterbar tilknytning til den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke om reisetilskudd for faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
 • Selskap som planlegger reiser for flere av sine ansatte kan søke på vegne av disse
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • CV, beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, søkers motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket, beskrivelse av arrangementet fra arrangør, dokumentasjon på at søker har fått plass på det aktuelle tiltaket, dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør, opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra, budsjett og finansieringsplan for deltakelsen
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Maksimalsatsene for tilskudd til faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement er 4.000,- innenlands og 6.000,- utenlands. For større tiltak i utlandet eller i tilfeller hvor deltaker- eller reisekostnadene er særlig høye, kan tilskuddet økes. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker  
 1. FRISTER 
 • Løpende søknadsfrist
 • Man må søke 24 timer i forkant av søknader vedrørende alle tiltak og ha rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

Hospiteringsstipend

Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en erfaren fagarbeider i et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon. Det kan søkes om en hospitering tilknyttet et produksjonsselskap i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekker daglønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser. Ordningen dekker også sosiale utgifter. (Max 26%). Forsikring dekkes ikke.

Mentorstipend

Mentorstipendet skal dekke honorar til mentor for å muliggjøre faglig og/eller kunstnerisk utvikling hos en fagarbeider.

Filmkraft START-stipend

Filmkraft START-stipend er en ordning hvor unge filmskapere over 18 år som bor og har sitt virke i Rogalandkan søke inntil kr 25 000 i støtte til sitt filmprosjekt. Målet er å bygge CV. Prosjektet skal ha premiere/visning/presenteres i den årlige Talenttimen.

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Nyutdannede eller filmarbeidere bosatt i Rogaland kvalifiserer som hospitanter. Kandidaten må ha enten filmfaglig utdannelse eller relevant filmfaglig erfaring. Søknaden leveres av selskapet som skal ta inn hospitanten. Selskapet trenger ikke ha forretningsadresse Rogaland.
 • Mentorstipend kan søkes av fagarbeider med bostedsadresse i Rogaland som ønsker å bygge på sin kompetanse under veiledning av en mentor i en spesifikk fagfunksjon
 • Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere i alderen 18-30 år bosatt i Rogaland kan søke START-stipend
 1. KRAV TIL SØKNAD 
 • Hospiteringsstipend: søknaden skal inneholde søkers CV, fagarbeiderens CV, produksjonsselskapets CV, søknadsbrev med beskrivelse av formål og faglig utbytte, samt søkers motivasjon og faglige begrunnelse for hospiteringen, avtale med produksjonens produsent og fagansvarlig for hospiteringsperioden
 • Mentorstipend: søknaden skal inneholde søkers CV, mentors CV, søknadsbrev med beskrivelse av formal og faglig utbytte, søkers motivasjon for mentor-ordningen samt avtale mellom søker og mentor
 • START-stipend: søknaden skal inneholde CV, beskrivelse av prosjektet, fremdriftsplan, budsjett basert på NFIs kalkyleskjema for produksjon av film og serier 
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Hospiteringsstipend, Mentorstipend og START-stipendet må sendes inn minimum 24 timer før tiltaket iverksettes.
 1. KONTAKT
 • For Hospitering, START-stipend og Mentorstipend for unge talenter: Talentrådgiver Geir Petter Røssland er tilgjengelig via e-post og telefon 486 00 187 for spørsmål knyttet til søknaden
 • Øvrige spørsmål bruk post@filmkraft.no
 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge
 • Det kan søkes om tilskudd for filmkulturelle tiltak i Rogaland opp til 100.000 kr til filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum i Rogaland, filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst, seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film, arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm, mindre filmfestivaler
 • Filmkraft fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Søker må være en organisasjon, aksjeselskap, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret 
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Arrangementet må være åpent for et allment publikum og foregå i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Dokumentasjon på at søker er en profesjonell arrangør, prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert
 1. SAKSGANG 
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • I vurderingen av søknaden vil det legges en helhetlig vekt på a) tiltakets kvalitet b) tiltakets kunstneriske, kulturelle eller pedagogiske profil c) hvordan målgruppen nås d) økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne e) tiltak som rettes mot filmer utenfor ordinær distribusjon
 • Tiltak som kan søke om midler under andre ordninger, for eksempel lokale film og kinotiltak, lanseringstilskudd eller regionale tiltak for barn og unge, vil ikke bli prioritert. Det samme gjelder støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til filmfestivaler
 • Beløpets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av tiltaket
 • Behandlingstid normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst 24 timer før tiltakets startdato
 1. KONTAKT
 • Talentrådgiver Geir Petter Røssland er tilgjengelig via e-post og telefon 48 600 187

FORSKRIFTER