Søk
Close this search box.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

TILTAK BRANSJEUTVIKLING

Eksterne organisasjoner og aktører kan søke om støtte til kompetansehevende tiltak som er rettet mot profesjonell filmbransje i Rogaland. Det være seg kurs, workshop, seminarer, mesterklasser o.l. Filmkraft Talent har tilsvarende ordning.

KONTAKTPERSON

Produksjons- og bransjerådgiver

Marie Fuglestein Lægreid

E-post: marie@filmkraft.no
Telefon 451 81 132

Det kan søkes tilskudd for fagrettede
workshops eller andre fellestiltak for å styrke og heve kompetansenivået i den audiovisuelle bransjen.

Søker må være en organisasjon, stiftelse, forening, aksjeselskap eller ENK registrert i
Enhetsregisteret som påtar seg ansvar for fellestiltak for den audiovisuelle bransjen i Rogaland. Det
kan søkes tilskudd for bransjesamlinger, kurs, workshops, seminarer, mesterklasser og annet.

Søknaden skal minimum inneholde:
a) Søkerens eller søkerorganisasjonens oppdaterte CV
b) Prosjektbeskrivelse
c) Målgruppe og regional tilknytning
d) Fremdriftsplan
e) Budsjett og finansieringsplan for tiltaket

Filmkraft fullfinansierer ikke tiltak under denne ordningen. En egenandel på minimum 20% må dermed
påregnes.

  • Alle søknader sendes inn via RegPortal, hvor også all kommunikasjon rundt søknaden/prosjektet foregår.
  • Alle søknader vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver som leverer sine innstillinger.
  • Alle søknader behandles i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM).
  • Vedtak på søknader over 100 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra daglig leder gjennom behandling i VIM.
  • Vedtak på søknader opp til og med 100 000 kroner fattes av daglig leder gjennom behandling i VIM.
  • Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling
  • Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29 påklages via skriftlig klage som i søknadsportalen på saken tydelig merket med «klage» i emnefeltet, innen 3 uker fra vedtaksbrevet er mottatt. Klagen skal være skriftlig og inneholde:
– referanse til vedtak det klages på
– årsak til klagen
– endringer som ønskes
  • Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)
  • Løpende søknadsfrist
  • Behandlingstiden er normalt 4-6 uker.

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte