Søk
Close this search box.

FAGLIG UTVIKLING OG DELTAKELSE PÅ BRANSJE-
ARRANGEMENT

Filmkraft gir tilskudd til kompetansehevende reiser og deltakelse på workhops, festivaler, mesterklasser, markeder o.l.

I tillegg vil vi lyse ut særskilte stipender til diverse festivaler, konventer eller andre arrangement/kurs som vil innbefatte flere fagfunksjoner, inkludert Filmkraft sine egne fagsamlinger. Beløpsrammene her vil kunne være høyere enn standardsatsene i regelverket. Følg med på utlysninger til dette.

Pga begrensede midler vil Filmkraft vurdere hver enkelt søknad for seg.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

Sjekk om du kvalifiserer til støtte fra NFI før du søker til Filmkraft

KONTAKTPERSON

Administrasjonsleder

Jan Hauge

E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

 • Maks tilskuddsbeløp per fagarbeider; kr 6 000 i Norge, kr 12 000 på reiser i Europa og kr 20 000 på reiser utenfor Europa.
 • Det må tydelig fremkomme i søknaden hvorvidt formålet er faglig utvikling eller deltagelse på bransjearrangement, evt en kombinasjon av dette.
 • Det er mulig for alle fagfunksjoner å søke om generell kursing/mesterklasser etc. Disse kan forekomme på festivaler både digitalt og fysisk, evt som enkeltstående arrangement. Argumenter godt på hvorfor dette er bra for din videre kompetanseheving.
 • Det er kun hovedfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter som kan få støtte til å representere og/eller promotere en film på relevant festival/konvent, premiere, marked el.l. For søknader vedr. filmer som ikke er støttet av Filmkraft, må nedlastbar link til filmen vedlegges søknaden.
 • Det kan søkes om reisetilskudd for å delta på filmfestival/konvent eller annet arrangement uten at man har fått egen invitasjon eller er tatt ut med film, så fremt man kan vise til planlagt og relevant møteplan, markedsføring eller filmvisning (evt. sidevisning) knyttet til det aktuelle audiovisuelle bransjearrangementet. Det må det enten foreligge en konkret møteplan med navn på de man skal ha møte med, eller konkret markedsføringsplan med målgruppe og arrangement (herunder evt sidevisning av film, samt en kort redegjørelse for formålet med møtet eller arrangementet. Man må videre som et minimum ta med festivalakkreditering i budsjettet.
 • For reiser til festivaler som NFI anerkjenner og gir reisestøtte til, er NFI den primære/eneste tilskuddsgiveren, og det søkes først der. Hvis avslag hos NFI kan det evt i stedet søkes Filmkraft om slik støtte. Hvis det søkes begge steder samtidig, vil Filmkraft ikke kunne realitetsbehandle søknaden før det foreligger svar fra NFI.
 • Søknadsvedlegg: Søker oppfordres til å sende inn bestillingsbekreftelser/kvitteringer dersom dette finnes ved søknadstidspunkt. Det er likevel mulig å få tilskudd kun basert på budsjett. Dersom kvitteringer ikke foreligger ved søknadstidspunkt, må disse sendes inn sammen med sluttrapport. Dersom det blir et mindreforbruk, må søker tilbakebetale det overskytende.
 • Dersom det benytter egen bil til og fra et arrangement, dekker Filmkraft km-godtgjørelse iht. statens laveste sats (skattefritt beløp). 

 

Aksjeselskap og selvstendige fagarbeidere, se regelverk punkt 4.8.

 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 4 uker 
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest kl 14:00 dagen før reisen starter, og som hovedregel må det ha blitt rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd. Vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette.

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte