AUDIOVISUELLE VERK - SKRIVEPENGER, UTVIKLING OG PRODUKSJON

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

 

HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

 • Skrivepenger
 • Utvikling av kortfilm, dokumentar, spill og langfiksjon
 • Produksjon av kortfilm, dokumentar og langfiksjon
 • Festivalpåmelding
 • Premierearrangement

 

HVEM KAN SØKE?

 • For skrivepenger må søker være et ENK med relevant yrkeserfaring/næringskode.
 • For øvrige audiovisuelle søknader, må søker være et aksjeselskap med relevant næringsvirksomhet. Se mer informasjon om næringskoder i vårt regelverk
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland

 

KRAV TIL SØKNAD

 • Se regelverket for de aktuelle ordningene.

 

SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER

 • Alle søknader sendes inn via RegPortal, hvor også all kommunikasjon rundt søknaden/prosjektet foregår.
 • Alle søknader vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver som leverer sine innstillinger.
 • Alle søknader behandles i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM).
 • Vedtak på søknader over 300 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Vedtak på søknader opp til og med 300 000 kroner fattes av daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling
 • Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29 påklages via skriftlig klage som i søknadsportalen på saken tydelig merket med «klage» i emnefeltet, innen 3 uker fra vedtaksbrevet er mottatt. Klagen skal være skriftlig og inneholde:
– referanse til vedtak det klages på
– årsak til klagen
– endringer som ønskes
 • Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)

 

FRISTER OG BEHANDLINGSTID

  • Filmkraft har åpnet portalen for søknader også for produksjon av de lengre formatene, langfilm/dramaserier fra 01.01.24
  • Filmkraft hever den administrative søknadsgrensen til kr 300 000 for løpende behandling med behandlingstid 6 uker og går ned til 3 hovedrunder for søknader over 300 000 per år med samme behandlingstid.

  Alle søknadsfrister og styremøter i 2024 for alle formater:
  31. januar (behandles i styremøte 20. mars)
  10. april (behandles i styremøte 29. mai)
  25. september (behandles i styremøte 13. november)

Vi støtter ikke:

 • Filmer uten kreditering
 • Produksjon av innhold som reklame, nyheter, reality, oppdragsfilm, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som ikke er allment tilgjengelig
 • Versjonering av eksisterende prosjekter
 • Opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer
 • Driftstilskudd
 • Studentfilmer som en del av studiet
 • Etterhåndstilskudd
 • Rammetilskudd

KONTAKT

Produksjonsrådgiver Marie eller send en mail til post@filmkraft.no for spørsmål knyttet til søknaden