Søk
Close this search box.

AUDIOVISUELLE VERK, UTVIKLING OG PRODUKSJON

Det kan for nye prosjekter gis utviklingstilskudd til prosjekter der målet er utvikling frem til produksjonsbeslutning. Tilskuddet skal blant annet bidra til utvikling av prosjekter av høy kunstnerisk, produksjonsmessig, økonomisk, teknisk og markedsmessig kvalitet, og eventuelt være bransjebyggende.

For kortfilmer kan det utover tilskudd til enkeltpersoner kun gis utviklingstilskudd for særskilte tiltak. Denne begrensningen gjelder ikke animasjonsfilmer.

Det kan gis produksjonstilskudd der formålet er ferdigstilling av prosjektet. Tilskudd skal bidra til realisering av prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoar for alle målgrupper.

Det er løpende søknadsfrister for adm. Søknadsbehandling opp til og med kr. 300 000, dette gjelder for alle formater. Søknader over kr. 300 000 har egne frister.

KONTAKTPERSON

Produksjons- og bransjerådgiver

Marie Fuglestein Lægreid

E-post: marie@filmkraft.no
Telefon 451 81 132

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

 • Skrivepenger
 • Utvikling av kortfilm, dokumentar og langfiksjon
 • Utvikling av spill i en tidlig fase
 • produksjon av kortfilm, dokumentar og lange formater
 • For skrivepenger må søker være et ENK med relevant yrkeserfaring/næringskode.
 • For øvrige audiovisuelle søknader, må søker være et aksjeselskap med relevant næringsvirksomhet. Se mer informasjon om næringskoder i vårt regelverk
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland

Se Filmkrafts regelverk pkt 4 for krav til de ulike ordningene.

 • Filmer uten kreditering
 • Produksjon av langfiksjon
 • Produksjon av innhold som reklame, nyheter, reality, oppdragsfilm, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som ikke er allment tilgjengelig
 • Versjonering av eksisterende prosjekter
 • Opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer
 • Driftstilskudd
 • Studentfilmer som en del av studiet
 • Etterhåndstilskudd
 • Rammetilskudd
 • Alle søknader sendes inn via RegPortal, hvor også all kommunikasjon rundt søknaden/prosjektet foregår.
 • Alle søknader vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver som leverer sine innstillinger.
 • Alle søknader behandles i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM).
 • Vedtak på søknader over 300 000 kroner fattes av styret i Filmkraft, etter innstilling fra daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Vedtak på søknader opp til og med 300 000 kroner fattes av daglig leder gjennom behandling i VIM.
 • Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Filmkrafts saksbehandling
 • Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29 påklages via skriftlig klage som i søknadsportalen på saken tydelig merket med «klage» i emnefeltet, innen 3 uker fra vedtaksbrevet er mottatt. Klagen skal være skriftlig og inneholde:
– referanse til vedtak det klages på
– årsak til klagen
– endringer som ønskes
 • Filmkrafts styre, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til siste klageinstans som er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)
 • Filmkraft har 3 søknadsfrister hvert år for søknader over kr 300 000. Søknader opp til og med kr 300.000 behandles fortløpende.
 • Behandlingstiden er normalt 4-6 uker.

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte