HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

 • Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge
 • Det kan søkes om tilskudd for filmkulturelle tiltak i Rogaland opp til 100.000 kr til filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum i Rogaland, filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst, seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film, arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm, mindre filmfestivaler
 • Filmkraft fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.

HVEM KAN SØKE?

 • Søker må være en organisasjon, aksjeselskap, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret 

KRAV TIL SØKNAD

 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Arrangementet må være åpent for et allment publikum og foregå i Rogaland
 • Søknaden skal inneholde: Dokumentasjon på at søker er en profesjonell arrangør, prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

SAKSGANG 

 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • I vurderingen av søknaden vil det legges en helhetlig vekt på a) tiltakets kvalitet b) tiltakets kunstneriske, kulturelle eller pedagogiske profil c) hvordan målgruppen nås d) økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne e) tiltak som rettes mot filmer utenfor ordinær distribusjon
 • Tiltak som kan søke om midler under andre ordninger, for eksempel lokale film og kinotiltak, lanseringstilskudd eller regionale tiltak for barn og unge, vil ikke bli prioritert. Det samme gjelder støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til filmfestivaler
 • Beløpets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av tiltaket
 • Behandlingstid normalt 2-4 uker

FRISTER

 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst to uker før tiltakets startdato

KONTAKT

 • Adm.leder Jan Hauge e-post og telefon 915 91 217