Svar på høring – Filmkrafts strategi 2021-2024

Filmkrafts arbeid med ny strategi startet allerede våren 2020. Mot sommeren ble det kommunisert en rekke spørsmål til bransjen med en seks ukers frist fra 20. juni. Her kunne også bransjen melde fra om de ønsket å ta et møte med ny daglig leder og bransjerådgiver. Basert på disse innspillene og administrasjonens egne vurderinger utfordret vi deretter våre eiere med en rekke spørsmål og ba om deres innspill.

På bakgrunn av dette forarbeidet, hadde styret og administrasjonen en workshop den 22. september for å utarbeide det første strategiutkastet. Frem til styremøte 2. desember ble førsteutkastet justert en rekke ganger, og når styret den 2. desember vedtok et endelig høringsutkast, var dette versjon nr. 12. Strategien ble sendt på høring den 3. desember, med frist 21. februar 2021.

Vi mottok fem høringssvar, som alle finnes i listen under. Vi noterer oss at flere er fornøyd med vår nye strategi og den retningen vi nå beveger oss i. Vi setter også pris på at flere av svarene er grundige og gjennomtenkte med tanke på forslag til både justeringer og presiseringer.

Filmkrafts nåværende mandat er dokumentar, kortfiksjon og utvikling spill og manusutvikling langfiksjon. Vi har notert oss at to av høringssvarene ønsker at vår strategiprosess utsettes til KUD/NFI eventuelt vedtar et utvidet mandat for de regionale filmsentrene. Fra erfaring vet vi at slike endringer i forvaltningen vil ta tid. Vi mener at det er helt nødvendig med en ny strategi innenfor gjeldene mandat da dette er vårt overordnede styringsdokument og grunnlaget for vår virksomhet. Nåværende strategiutkast gir et visst handlingsrom for mulige justeringer at mandatet vårt, og dersom det skulle bli behov for ytterlige justeringer av strategiplanen vil dette gjøres.

Alle høringssvarene vil bli vurdert av styret og administrasjonen i ny workshop og endelig strategidokument vil bli vedtatt i styremøtet 17. mars 2021.