RETNINGSLINJER MOT SEKSUELL TRAKASERING

HAR DU OPPLEVD KRITIKKVERDIGE FORHOLD I FILMBRANSJEN ELLER I KULTURLIVET?

På generelt grunnlag anbefaler vi deg å henvende deg til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for rådgivning knyttet til opplevelser og håndtering av trakassering og diskriminering. LDO gir personlig og uforpliktende veiledning på telefon 23 15 73 00 eller post@ldo.no

Balansekunst har også et gratis lavterskeltilbud i form av en uforpliktende rådgivningstelefon til deg som har vært utsatt for, eller vitne til seksuell trakassering i kulturlivet, se mer informasjon om den her

Filmkraft Rogaland har nulltoleranse overfor seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 13, 3. ledd.

Filmkrafts retningslinjer mot seksuell trakassering:

• Filmkraft Rogaland skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke
skal forekomme. Som organisasjon har vi et ansvar for bade å forebygge og
hindre dette.
• Ansatte i Filmkraft Rogaland må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og
har selv et ansvar for å påse at dette etterleves.
• Ansatte, styremedlemmer og/eller personer fra filmbransjen som blir seksuelt
trakassert på arrangement i regi av Filmkraft Rogaland skal ha en klar kanal
for varsling. Anne Lærdal i Filmkraft Rogaland er utnevnt som kontaktperson i
slike saker. Hun rapporterer direkte til styreleder, og ansatte som er
involvert i søknadsbehandling er slik ikke involvert i noe ledd av en varsling.
• Ansatte eller styremedlemmer som blir kontaktet om – eller får kjennskap til at
seksuell trakassering forekommer på sin egen arbeidsplass, skal følge rutinene
for varsling.
• Ansatte skal, om mulig, varsle sin overordnede. Hvis en ikke ønsker å varsle
overordnede kan varselet gis til styreleder.
• Hvis personer fra filmbransjen, eller andre som har vært på Filmkraft Rogaland
arrangement, har blitt utsatt for seksuell trakassering, så kan varsel sendes
til dedikert ansvarlig for dette i Filmkraft Rogalands organisasjon. Hvis en
ønsker å varsle til noen andre i organisasjonen, så står en fritt til det.